ဒု-သမၼတ ဦးဟန္နရီဗန္ထီးယူ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

Source –>> သမၼတရံုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *