ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္
ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္)

Source –>> သမၼတရံုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *